طراحیِ لوگو برایِ نرم افزار کاوان به سفارش شرکت دانش بنیانِ شایا | 1397 | به سفارش جناب آقای کاظمی